Kinh Phúc thật tám mối (Tám mối phúc thật).

Kinh Phúc thật tám mối

Phúc thật tám mối (Tám mối phúc thật) Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời...
Kinh cải tội bảy mối.

Kinh Cải tội bảy mối

Cải tội bảy mối có bảy đức:  Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện. Thứ ba: giữ mình sạch sẽ,...
Kinh 14 mối thương người. Corporal and spiritual works of mercy.

Kinh mười bốn mối thương người

Thương người có mười bốn mối Thương xác bảy mối Thứ nhất: cho kẻ đói ăn. Thứ hai: cho kẻ khát uống. Thứ ba: cho kẻ rách rưới...
7 phép bí tích của đạo Công Giáo do Chúa Giêsu thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh.

Kinh bảy phép Bí tích

Kinh bảy phép Bí tích Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích: Thứ nhất: là phép Rửa tội. Thứ hai: là phép Thêm sức. Thứ ba:...
Kinh năm điều răn Hội Thánh.

Kinh năm điều răn Hội Thánh

Hội Thánh có năm điều răn (mới) Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc; Thứ hai: xưng...
10 điều răn của Chúa.

Kinh Mười điều răn

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai:...
Kinh nghĩa Đức tin.

Kinh Nghĩa đức tin

Ngày Chúa Nhật (nếu nhằm ngày lễ trọng thì đọc: Ngày lễ cả) hôm nay, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa,...
Kinh cầu xin cho được bình an.

Kinh cầu xin cho được bình an

Lạy Đức Chúa Trời xin ban Bình an trong đời chúng con vì ngoài Chúa ra chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con...
Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành...
Kinh ông Thánh Giuse bầu cử.

Kinh ông thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn ông thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van...