Bài 08: Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

0
523
Giáo lý Dự tòng Công giáo. Bài 8: Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ.

Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị trên lớp.

Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

I. LỜI CHÚA

“Thiên Chúa phán: này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến.” (Mc 1,2; Mt 3,1)

II. TRÌNH BÀY

Thiên Chúa đã chọn gọi và sai các Ngôn sứ đến với dân Israel để tiếp tục huấn luyện họ trung thành với giao ước và xứng đáng lãnh nhận Đấng Cứu Thế đã hứa.

1. Ngôn sứ là ai?

Ngôn sứ, theo tiếng Hipri – “na-bi” – có nghĩa là “người được gọi, người loan báo”, như trường hợp của Êlia, Isaia, Jêrêmia, Êzêkiel… Thiên Chúa đã tuyển chọn các ngài như những người thân thiết của Chúa để truyền đạt Lời Người cho dân riêng: khi dân đi sai đường lối Chúa, các Ngôn sứ nhắc nhở, khuyến cáo họ trở về cùng Thiên Chúa; khi dân cố chấp trong đường lối sai lầm, các Ngôn sứ đe loi, tiên báo các tai họa sẽ đến; trong thời lưu đày, khi dân thất vọng buông xuôi, Ngôn sứ kêu gọi họ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đã cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai cập xưa cũng sẽ đoái thương giải thoát họ…; khi dân mệt mỏi vì mong chờ Đấng Cứu Thế mà chẳng thấy, Ngôn sứ loan báo ngày Đấng Thiên sai sẽ đến thực hiện ơn cứu độ.

2. Nội dung chính của sứ điệp các Ngôn sứ

Các Ngôn sứ mang đến cho dân sứ điệp của Thiên Chúa mà nội dung chính yếu là:

a. Nhắc nhở dân tuân giữ giao ước đã ký với Thiên Chúa: Ngôn sứ cảnh tỉnh dân và đòi buộc dân phải trở về tuân giữ giao ước. Qua Ngôn sứ, Thiên Chúa giáo dục dân và tuyên hứa sẽ ban Đấng Thiên sai và Nước Thiên Chúa.

b. Loan báo ơn cứu độ: qua những biến cố thời cuộc, những phản bội của dân, các Ngôn sứ loan báo về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Lời loan báo này dần dần được sáng tỏ với những chi tiết cụ thể:

– Sinh bởi một Trinh Nữ (x. Is 7,14).

– Sinh tại Bêlem, thành vua Đavit (x. Mic 5,2).

– Công việc của Đấng Thiên sai: chữa người mù, què, câm, điếc, rao giảng Tin mừng cho người nghèo khổ, loan báo năm Hồng ân và ngày giải thoát (x. Is 61).

– Chúa Cứu thế sẽ chết và sống lại thế nào (x. Is 53).

3. Số lượng các Ngôn sứ

Thánh Kinh Cựu ước ghi nhận 16 Ngôn sứ mà 4 vị lớn là Isaia, Jêrêmia, Êzêkiel và Daniel.

Gioan Tẩy Giả là vị Ngôn sứ nối kết thời Cựu ước với thời Tân ước. Vinh dự lớn nhất của ông là được thấy và giới thiệu Chúa Cứu Thế cho người đương thời.

III. BÀI HỌC

23. Ngôn sứ là ai?
Ngôn sứ là những người được Thiên Chúa chọn để sai đi loan truyền Lời Chúa cho dân Người.

24. Các Ngôn sứ đã nói gì với dân Chúa?
Các Ngôn sứ đã nói những điều chính yếu này:
– Nhắc nhở cho dân nhớ các điều họ đã cam kết với Thiên Chúa trong giao ước.
– Loan báo ơn cứu độ Thiên Chúa sẽ thực hiện qua Đấng Cứu Thế.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Xưa kia, dân Israel được các Ngôn sứ dạy dỗ chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Ngày nay, tôi sẵn sàng nghe lời hướng dẫn của các thừa tác viên trong Hội Thánh.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa hằng sai các sứ giả đến hướng dẫn dân Chúa. Xin cho con biết mau mắn đón nhận lời giảng dạy của Hội Thánh.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI