Kinh năm điều răn Hội Thánh

0
826
Kinh năm điều răn Hội Thánh.
Kinh năm điều răn Hội Thánh.

Hội Thánh có năm điều răn (mới)

Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc;
Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;
Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh;
Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc;
Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.

Hội thánh có sáu điều răn (bản cũ)

Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa Nhật, cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh.
Thứ năm: giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

***Lưu ý / Ghi chú: Kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh đã có lâu đời trong các sách kinh và sách giáo lý của hội Thánh Công Giáo. Riêng sách giáo lý của Hội thánh Công giáo được ban hành vào năm 1992 thì nội dung Kinh sáu Điều Răn Hội Thánh vẫn giữ nguyên và còn thêm một bổn phận nữa là góp phần tài chánh cho Hội Thánh, nhưng thay vì sáu điều thì thì sách giáo lý của Hội Thánh tóm lại còn năm điều. (GLCG. số 2041 – 2043).


English / Tiếng Anh

 The five precepts of the Catholic Church

1. Attendance at Mass on Sundays and Holy Days of Obligation.
2. Confession of serious sin at least once a year.
3. Reception of Holy Communion at least once a year during the Easter season.
4. Observance of the days of fast and abstinence.
5. Providing for the needs of the Church.


Compendium of the Catechism of the Catholic Church

1. To attend Mass on Sundays and other holy days of obligation and to refrain from work and activities which could impede the sanctification of those days;
2. To confess one’s sins, receiving the sacrament of Reconciliation at least once each year;
3. To receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season;
4. To abstain from eating meat and to observe the days of fasting established by the Church.
5. To help to provide for the material needs of the Church, each according to his own ability.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI