Kinh Mười điều răn

0
1051
10 điều răn của Chúa.
10 điều răn của Chúa.

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn

Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật.
Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: chớ giết người.
Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: chớ lấy của người.
Thứ tám: chớ làm chứng dối.
Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.


Bản tiếng Anh

The Ten Commandments

1. I am the Lord your God; you shall not have strange gods before Me.
2. You shall not take the Name of the Lord your God in vain.
3. Remember to keep holy the Lord’s day.
4. Honor your father and your mother.
5. You shall not kill.
6. You shall not commit adultery.
7. You shall not steal.
8. You shall not bear false witness against your neighbour.
9. You shall not covet your neighbour’s wife.
10. You shall not covet your neighbour’s goods.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI