Kinh ông Thánh Isiđôrô

0
165
Kinh ông Thánh Isiđôrô. Prayer to Saint Isidore of Seville.

Kinh ông Thánh Isiđôrô

Chúng con lạy ơn ông Thánh Isiđôrô là sự sáng Hội Thánh, là Thầy dạy dỗ những sự thật, mà có lòng kính mến Đạo thánh Đức Chúa Trời. Cho nên đã được chức rất trọng là Giám mục Tiến sĩ trong Hội thánh. Chúng con xin ông Thánh Isiđôrô cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã chọn ông Thánh Isiđôrô giúp dân Đức Chúa Trời, cho nhiều người được rỗi Linh hồn, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con. Đáng chịu ơn ông Thánh Isiđôrô Tiến sĩ là Quan thầy chúng con, khi sống và khi chết ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu cử cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời ở trên Thiên đàng, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Isidore of Seville

Almighty and eternal God
who has created us in thine image
and bade us to seek after all
that is good, true and beautiful,
especially in the divine person
of Thy only-begotten Son,
Our Lord Jesus Christ,
grant we beseech Thee
that through the intercession
of Saint Isidore, bishop and doctor,
during our journeys through the internet
we will direct our hands and eyes
only to that which is pleasing to Thee
and treat with charity and patience
all those souls whom we encounter.
Father we ask you this,
through Christ our Lord.
Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI