Kinh ông Thánh Inhaxio

0
199
Kinh ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ dòng Tên. Prayer of Saint Inhaxio of Loyola.

Ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) – Tổ phụ Dòng Tên

Kinh ông Thánh Inhaxio (1)

Lạy ơn ông thánh Inhaxio xưa đã đánh giặc vì Đạo Thánh Đức Chúa Trời cho đến chết, mà chẳng có sợ những lời kể dữ, vì có lòng cậy Đức Chúa Trời cho vững. Chúng con xin ông thánh Inhaxio cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Chúng con xin Đức Chúa Trời có phép vô cùng, thương xem chúng con là kẻ yếu đuối mọi đàng, cùng mắc phải gánh nặng là tội lỗi chúng con, thì chúng con xin Đức Chúa Trời, vì công nghiệp ông Thánh Inhaxio Giám Mục tử vì đạo cầu giúp, cùng gìn giữ chúng con, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh ông Thánh Inhaxio (2)

Lạy ơn ông thánh Inaxu xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời. Chúng con xin ông thánh Inaxu cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã chọn ông thánh Inaxu lập dòng trong Hội thánh cho danh Đức Chúa Trời sáng ra mọi nơi thiên hạ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con là kẻ yếu đuối, được chịu ơn Người cầu cho chúng con đang khi đánh giặc thiêng liêng ở thế gian này, và bắt chước Người cho đáng hưởng phúc vui vẻ ở trên trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English/Tiếng Anh

Prayer of Saint Inhaxio of Loyola

Teach us, good Lord, to serve you as you deserve; to give, and not to count the cost, to fight, and not to heed the wounds, to toil, and not to seek for rest, to labor, and not to ask for reward, except that of knowing that we are doing your will. Amen.

Prayer of Saint Inhaxio of Loyola

Dearest Lord,
teach me to be generous;
teach me to serve You as You deserve;
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labour and not to ask for reward
save that of knowing I am doing Your Will. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI