Kinh Thú Nhận (Kinh Cáo mình)

0
626
Kinh thú nhận, cáo mình.

Kinh thú nhận (Kinh cáo mình)

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng,
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm
và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh
và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.


English / Bản tiếng Anh

The Confiteor

I confess to almighty God
and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned
in my thoughts and in my words,
in what I have done,
and in what I have failed to do;
through my fault, through my fault, through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
all the Angels and Saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI