Thánh, Thánh, Thánh (Sanctus)

0
728
Thánh, Thánh, Thánh (Sanctus) : Holy, Holy, Holy
Thánh, Thánh, Thánh (Sanctus) : Holy, Holy, Holy

Thánh, Thánh, Thánh

Thánh, Thánh, Thánh.
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.


English / Tiếng Anh

Holy, Holy, Holy

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.


Latin / Tiếng Latinh

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


Last update / Cập nhật lần cuối: 20/10/2023.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI