Kinh ông Thánh Camillô

0
179
Kinh ông Thánh Camillo Lellis. Prayers to Saint Camillus de Lellis.

Kinh ông Thánh Camillô

Chúng con lạy ơn ông Thánh Camillô, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời. Chúng con xin ông Thánh Camillô cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Đức Chúa Trời, xưa đã soi lòng cho ông Thánh Camillô bỏ đàng tội lỗi, cùng đã ban ơn rất lạ cho Người được giúp việc làm mạnh mẽ cho kẻ mong sinh thì. Chúng con cậy vì công nghiệp Người, xin ban ơn thánh cho chúng con được trở về đàng nhân đức, cho ngày sau khi Linh hồn ra khỏi xác, được thắng trận và được ăn mày triền miên. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Camillus de Lellis

St. Camillus, special patron of the sick, who during forty years didst devote yourself with truly heroic charity to the relief of their spiritual and temporal miseries: since holy Church has confided them to your mighty protection, deign, from your heavenly glory, to come now to their assistance. Obtain for them either the cure of their maladies, or patience and Christian resignation, that they may be strengthened and sanctified and at the same time obtain for us the grace in life and death to imitate you in the practice of divine love. Amen.

Prayer to St. Camillus De Lellis

Most merciful Father,
in many ways You have shown Your love
and care to Your people,
especially to the poor and the sick.
Because Your servant St. Camillus
has shown Your compassion in an admirable manner,
You have welcomed him among Your saints.
We graciously put in St. Camillus’ hands ourselves
and our loved ones, and through his intercession
we beg You to grant us Your abundant graces
through Jesus Christ, our Lord. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI