Kinh áo Đức Bà Maria

0
731
Kinh áo Đức Bà Maria.
Kinh áo Đức Bà Maria.

Kinh áo Đức Bà Maria

Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, cùng mặc Áo Đức Bà cho đến trọn đời. Khi chúng con chết, thì Đức Bà sẽ lấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con mà nhận chúng con là con cái Đức Bà, và đưa chúng con về thiên đàng mà chầu chực Đức Giêsu cùng rất thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.


English/ Bản tiếng Anh.

PRAYER WITH THE BROWN SCAPULAR.

O my God, in union with the Immaculate Heart of Mary (here kiss the Brown Scapular), I offer Thee the Most Precious Body, Blood, Soul and Divinity of Our Lord, Jesus Christ, joining with it my every thought, word and action of this day.
O my Jesus, I desire today to gain every indulgence and merit I can, and I offer them, together with myself, to Mary Immaculate, that she may best apply them to the interests of Thy Most Sacred Heart.
Precious Blood of Jesus, save us!
Immaculate Heart of Mary, pray for us!
Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us! Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI