Kinh Vinh Danh

0
737
Kinh vinh danh.
Kinh vinh danh.

Kinh Vinh Danh 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.


English / Bản tiếng Anh

Glory to God

Glory to God in the highest,
and peace to His people on earth.
Lord God, heavenly King,
Almighty God and Father,
we worship You, we give You thanks,
we praise You for Your glory.
Lord Jesus Christ,
only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God,
You take away the sin of the world:
have mercy on us;
You are seated at the right hand of the Father:
receive our prayer.
For You alone are the Holy One,
You alone are the Lord,
You alone are the Most High,
Jesus Christ, with the Holy Spirit,
in the glory of the Father.
Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI