Kinh cầu bà Thánh Mátta

0
508
Kinh cầu Thánh Mátta, prayer to Saint Martha.
Kinh cầu Thánh Mátta (Thánh Mác-ta).

Kinh cầu Thánh Mátta (Thánh Mác-ta)

Kính lạy rất thánh Mátta, vì đức tin của Ngài mà Chúa Giêsu đã phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”, và cũng vì đức tin mà Ngài đã nhìn vượt quá bản tính con người của Chúa Giêsu, khi thánh nữ tuyên xưng rằng: “Lạy Thầy, con tin Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa”. Với lòng trông cậy vững vàng, Ngài đã nói: “Con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” và vì thế Chúa Giêsu đã gọi Ladarô từ cõi chết sống lại.

Với tình yêu vẹn tuyền dành cho Chúa Giêsu, Ngài đã đón Chúa Giêsu về nhà Ngài. Chúng con là bạn và là tôi tớ của Chúa Giêsu cũng đang gặp những khó khăn mọi bề. Xin Ngài cầu cho chúng con, để chúng con được Chúa Giêsu thương giúp vượt qua những khó khăn, và được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Chúa Giêsu, Người ngồi cùng bàn tiệc với Ngài nghe lời mà ban cho chúng con một chỗ trên thiên đàng. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Martha (Saint Martha of Betania)

O blessed St. Martha, your faith led Jesus to proclaim, “I am the resurrection and the life”; and faith let you see beyond his humanity when you cried out, “Lord I believe that you are the Messiah, the Son of God.” With firm hope you said, I know that God will give you whatever you ask of him, and Jesus called your brother Lazarus back from the dead. With pure love for Jesus you welcomed him into your home. Friend and servant of our Savior, I too am “troubled about many things.” (Pause for silent prayer.) Pray for me that I may grow in faith, hope and love, and that Jesus, who sat at your table, will hear me and grant me a place at the banquet of eternal life. Amen.


Novena to St. Martha

St. Martha, I resort to your aid and protection.
As proof of my affection and faith,
I offer you this light,
which I shall burn every Tuesday.

Comfort me in all my difficulties
and through the great favors you did enjoy
when the Saviour was lodged in your house,
intercede for my family,
that we be provided for in our necessities.

I ask of thee, St. Martha,
to overcome all difficulties
as you did overcome the dragon
which you had at your feet.

Say Our Father, Hail Mary and Glory Be.

Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI