Cách làm dấu Thánh Giá đơn và dấu Thánh Giá kép

0
187
Làm dấu Thánh giá. / Sign of Cross.
Làm dấu Thánh giá. / Sign of Cross.

Làm Dấu Thánh giá (đạo Công giáo)/ To do The Sign of Cross (Catholic)

1. Làm Dấu Thánh giá đơn

Tiếng Việt / Vietnamesetín 
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

English / Tiếng Anh
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.


2. Cách làm dấu Thánh giá kép

Tiếng Việt / Vietnamese
Lạy Chúa chúng con, vì dấu (+) Thánh giá, xin chữa (+) chúng con cho khỏi (+) kẻ thù. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

English / Tiếng Anh
By the sign of the cross deliver us from our enemies, O our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Video source: (Shanel) Spanilla’s World. The FULL version of the Sign of the Cross.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI